תאריך : 29/1/07
בפני הבורר אינג' סוהיל סאבא
נצרת
בעניין: זאהי גובראון- נצרת ..................................................... צד "א"
- ו-
נ. נעמאן ח'ורי חב' לבנין ופיתוח בע"מ
המיוצגת ע"י מר נעמאן ח'ורי – חיפה ........................................ צד "ב"

פסק דין של בורר
לפי הסכם הבוררות שנחתם בין הצדדים שלפיו מוניתי לבורר במחלוקות בין הצדדים הנני מביא את פסק הבוררות לאחר עיון במסמכים השונים שהוצגו בפניי במהלך ישיבת בוררות שהתקיימה במשרדי ביום 17/11/06 אשר במהלכה כל צד הציג את גירסתו. בנוסף נערך ביקור במקום בנוכחות הצדדים.
עיקרי ההתקשרות בין הצדדים:
צד "א" הינו קבלן שלד וצד "ב" הינו יזם אשר תכנן 2 בניני מגורים בחיפה בשכ' עין הים המסומנים בבנין A ובנין B מעל 2 קומות חניה הראשונה במפלס הכניסה והשנייה במרתף מתחת למפלס הכניסה.
בין הצדדים נחתם הסכם ביום 12/8/03 לפיו צד "א" יבצע עבור צד "ב" עבודות השלד לפרויקט הנ"ל, עבודה בלבד ללא חומרים.
ההסכם מסדיר את התמורה שצד "א" יקבל מצד "ב" כדלהלן:
מחיר לבצוע השלד 60$ / מ"ר לתקרות החניונים.
מחיר לביצוע השלד 63$ / מ"ר לתקרות מגורים.
מחירים לעבודות נוספות:
1) קירות , עמודים , קורות (כולל זיון , טפסנות, יציקה ופירוק) 500 ₪ / מ"ק.
2) יסודות (כולל זיון) 250 ₪ / מ"ק
3) רצפות (כולל זיון) 35 ₪ / מ"ר
4) יום עבודה של עוזר 200 ₪ / י"ע
5) יום עבודה של טפסן 300 ₪ / י"ע
6) תוספת בגין בטון גלוי 20 ₪ / מ"ר
במהלך העבודה היו שינויים תוספות והפחתות בבניה , כמו כן היו הפרשים במדידת השטחים והכמויות בין שני הצדדים.
בהמשך אני אתייחס לחשבון אחים גובראן לפי הסדר ארשום את השטחים הנכונים שנמדדו על ידי במחשב כפי שסוכם בבוררות , מוכפלים במחירי היחידה. בסעיפים שיש בהם מחלוקת אביא את גירסת צד "א" בקצרה ואחריה את גרסת צד "ב" ובסוף את התייחסותי והחלטתי.
לבסוף ובאותה שיטה אביא את נושא הקיזוזים ע"י צד "ב" כדלהלן:

לפי הנ"ל מה שמגיע לצד "א" הוא:
א) יתרה מהעבודות העיקריות 16.145 * 4.35 = 70231 ₪
ב) עבודות נוספות 87983 ₪
ג) הפחתות 88300- ₪
יתרה לתשלום 69914 ₪
מ.ע.מ 15.5% 10837 ₪
80751 ₪

סכום זה ישא ריבית והצמדה לפי החוק מיום 1/4/05 ועד לתשלום המלא בפועל.

 

בכבוד רב'
אינג' סוהיל סאבא

 

ההשלמה:

תאריך : 18/8/07

בפני הבורר אינג' סוהיל סאבא
נצרת
בעניין : זאהי גובראן – נצרת .......................................צד "א"
ע"י ב"כ עו"ד נאיל חכים
- ו-
נ. נעמאן חב' לבנין ופיתוח בע"מ ................................צד "ב"
ע"י ב"כ עו"ד אלי עבוד

השלמת פסק דין של בורר מיום 29/1/07

הצדדים פנו לכב' בית המשפט המחוזי בנצרת בפני כב' השופט זיאד הוארי כאשר צד "א" הגיש בקשה שמספרה 228/07 לאישור פסק הבורר וצד "ב" הגיש בקשה שמספרה הפ 236/07 לביטול פסק הבורר.
התיק הוחזר אלי לנמק ולתקן אם יש מקום לתקן בסעיפים כדלהלן:
טבלה "א" סעיפים 14 , 15
טבלה "ב" סעיפים 22, 23, 25.
טבלה "ג" סעיפים 3 עד 9.
לאחר הישיבה שהתקיימה במשרדי ביום 4/7/07 בנוכחות הצדדים וב"כם ושמיעת גירסאות הצדדים הנני להתייחס לסעיפים השונים שקבע בית המשפט לעיל כדלהלן:
טבלה "א" :
סעיף 14:
לטענת צד "ב" בסעיף הזה קיימת כפילות ויש להוריד 15 מ"ר במטרג'.
טענת צד "א" ,זו עבודה נוספת מעבר למטרג' וסוכם עליה ס"ך של 9000 ₪ .
אין סיכום כתוב בין הצדדים לגבי הנ"ל ורק בגלל הספק מה הסיכום הנכון אני מפחית מהמטרג' 7.00 מ"ר. שהיא מחצית הכמות שנמדדה על ידי.(14.0 מ"ר)
דהיינו 7.00 * 63$ = 441$

סעיף 15:
העבודה היא עבודה גלובלית והסכום שנקבע לתמורה למ"ר היא סכום משוכלל לכל הקומות ואי אפשר לקבוע חלוקה נפרדת לכל קומה לפי הצורך כך שהחלוקה שקבע נעמאן אינה נכונה ואני נשאר עם החלוקה שאני קבעתי של 40% לתקרה 40% לקירות ו- 20% למחיצות.
לגבי המחיצות שלא נעשו הם קוזזו בסעיף "ג" לקיזוזים לפי הכמות שקבע נעמאן לכן יש לקחת אותם בחלוקה בשלמות כאילו שהם נעשו.
אני כן מסכים לחלוקה העבודה בתקרה שהציע נעמאן שנראית לי הגיונית כדלהלן :
טפסנות 50% שמתחלק ל 60% ביסוס + מורינות + 40% לוחות (לא בוצע)
זיון 20% (לא בוצע)
יציקה 20% (לא בוצע)
פירוק ומסירה 10% (לא בוצע)
מה שבוצע זה 80% מעבודות הביסוס והמורינות ומגיע גם 20% לפירוקם דהיינו 100%.
לאור הנ"ל הסכום המגיע לצד "א" הוא :
(40% קירות ) + (40% * 50% * 60% תקרה* 100% ) + 20% מחיצות = 72%
כך שהסעיף יהפוך ל 249 * 72% * 63 = 11295 $
טבלה "ב":
סעיף 22:
לפי נספח "א" לחוזה השלד סעיף 4 נקבע כי עבור אלמנטים בטון יצוק באתר שנמצאים מחוץ לקונטור התקרות מחירם יהיה כדלכמן:
4.1 קירות , עמודים, קורות הסכום הוא 500 ₪ / מ"ק.
אפשר להבין מהגדרה זו שכל עבודה מחוץ לקונטור התקרה דוגמת הקיר הדקורטיבי בין הדירות או עבודות פיתוח למיניהם יהיו המחיר בסעיף 4.1 לעיל.
כיוון שהקורות היורדות הינן בתחום קונטור התקרות לכן סעיף זה לא חל עליהם ומה שנקבע ע"י לסעיף הנ"ל יישאר בעינו.
לגבי הכמות: לפי החישוב של נעמאן נלקחו קורות יורדות באיזור הקירות רק החלק הבולט מהקיר, לפי החישוב של הקורה היורדת צריכה להיות לכל האורך כולל איזור הקירות כי קודם יוצקים את הקיר עד לתחתית הקורות ואח"כ מטפסנים ויוצקים את הקורות.
בחניון העליון נעמאן לא לקח בחשבון את הקורות היורדות מתחת לתקרה המיועדת לסגירה בבנין B . ועוד כמה קורות יורדות.
בכללי אין שינוי בכמויות בסעיף זה ולא במחיר כך שהסעיף ישאר בעינו.
סעיף 23
נעמאן הוריד מהכמויות את הפתחים הדקורטיביים בקיר וזה דבר לא מקובל במקרים כאלה המדידה היא ברוטו.
לגבי הקיר מתחת לבנין: לפי גירסת נעמאן זה כלול במחיר המ"ר בניה ואין להוסיף אותו כעובדה נוספת.
הסיכום בין הצדדים נעשה על גבי תכנית הגרמושקה , לא היה פירוט האלמנטים הקונסטרוקטיביים ולכן אני בספק אן הקיר הזה הוא קונסטרוקטיבי לרעידות האדמה כפי שטען נעמאן או התווסף כהמשך לקיר הדקורטיבי.
בניגוד למה שקבעתי בפסק בוררות המקורי אני נותן לנעמאן להנות מהספק ולא לחשב את הקיר מתחת לבנין ולכן הכמות תהיה : 24.25 מ"ק.
סעיף 24
אין שינוי בסעיף זה.
סעיף 25 :
ראה סעיף 14 בטבלה "א" לעיל.

טבלה "ג"
סעיפים 3 עד 8 אין שינוי והתייחסותי לסעיפים הנ"ל נשארת בעינה.
בנוסף להתייחסותי המקורית בסעיף 8 הנני לציין שהטפסנות לפתחים נעשית שלמה ובד"כ מניחים סטופרים מסביב ליצירת הפסקות היציקה כך שזה גם עבודה שצריך להתייחס אליה. מה עוד שהתקבל זיכוי למדרגות בסעיף 7 לעיל שהם בתחום הפתח.

לאור הנ"ל הטבלה המתוקנת תהיה כדלכמן:

לפי הנ"ל מה שמגיע לצד "א" הוא:
א) יתרה מהעבודות העיקריות 14449 * 4.35 = 62853 ₪
ב) עבודות נוספות 86408 ₪
ג) הפחתות 88300- ₪
יתרה לתשלום 60961 ₪
מ.ע.מ 15.5% 9449 ₪
70410 ₪

סכום זה ישא ריבית והצמדה לפי החוק מיום 1/4/05 ועד לתשלום המלא בפועל.
כל צד ישא בהוצאותיו .

 

בכבוד רב'
אינג' סוהיל סאבא