תאריך: 22/2/09

בבית משפט השלום בנצרת
בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא

בעניין : ע.ע. בנדורה הובלות ומסחר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מוסא נעים......................................................... התובעת
- נגד -
מ' העמק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נואף שלבי ...................................................... הנתבעת


פסק דין של בורר בת.א. 3115/02
לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות בורר דן יחיד בתיק הנ"ל, הנני מביא את פסק הבוררות לאחר עריכת ישיבת בוררות במשרדי בנוכחות הצדדים ובכ"ם ולאחר ביקור במקום שערכתי בנוכחות הצדדים וב"כ הנתבעת עו"ד שלבי כדלהלן:
הפלוגתאות שהתבקשתי להכריע בהן לפי כתב המינוי הן כדלקמן:

1. היקף העבודה שבוצעה ע"י התובעת בפרויקט "פארק העמק בכפר איכסאל כאשר בעניין זה מוסכם כי התובעת ביצעה עבודות כדלקמן:
א. יציקת כלונסאות כאשר החפירות בוצעו על חשבון הנתבעת .
ב. יציקת רצפה וחגורות בטון.
ג. יציקת קיר בטון.
ד. בניית בריכת שחייה בקומת המרתף.
ה. בניית חדר משאבות בשטח 24 מ"ר.

2. הערכתי לשווי העבודה שבוצעה לפי הפירוט בסעיף 1 לעיל לאחר חישוב מדוייק לכמויות שבוצעו לפי התוכניות היא: 179300 ₪
מ.ע.מ. 15.5% 27792 ₪
207092 ₪
וזה לפי ערך פברואר 02.
מזה שולם 142400 ₪ לכן היתרה לתשלום כולל מ.ע.מ. היא 64692 ₪ כאשר סכום זה ישא ריבית והצמדה לפי החוק מפברואר 02 ועד לתשלום המלא בפועל.
ההערכה מבוססת על הכמויות שבוצעו על ידי התובעת ולפי מחירי יחידה שנקבעו על ידי לעבודה בלבד ללא חומרים לפי ערך פברואר 02 כדלהלן:
1. קורות , רצפות, קירות 350 מ"ק * 350 ₪ / מ"ק = 122500
2. כלונסאות 328 מ"ק * 100 ₪ / מ"ק= 32800
3. טופינג' מעל לרצפה 1000 מ"ר * 8 ₪ / מ"ר= 8000
4. ברזל 40 טון * 400 ₪ / טון= 16000
179300 ₪

3. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 5000 ₪ בתוספת מ.ע.מ. כסכום גלובלי בגין חלק מהוצאות הבוררות ושכ"ט עו"ד. הסכום הוא לפי הערך של היום והוא ישא ריבית והצמדה לפי החוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא

 

 

 

 

תאריך : 04/09/2005

בבית משפט השלום בנצרת


בענין : טרבלסי משה
ע"י ב"כ עו"ד אייל פרח ושות' מחיפה ..........התובע


- נ ג ד –

נ. ט.א.ח יזמות ובניה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד פיניאן ואח' מטבריה .........הנתבעת

 

חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 4218/03


- לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה מטעמו בתיק הנ"ל
הנני מביא את חוות דעתי לאחר עיון בחומר התביעה וההגנה , התביעה שכנגד וכתב התשובה לכתב תביעה שכנגד לרבות חוות הדעת הנלוות לתביעה המקורית ולתביעה שכנגד , לאחר ביקור במקום שערכתי בנוכחות הצדדים וב"כם ולאחר ישיבה שערכתי במשרדי בנוכחות הצדדים ובכ"ם להבהרת הנק' שנויות במחלוקת , כאשר במהלכה כל צד הציג את גירסתו . ולהלן חוות דעתי :


- ההקדמה הקצרה -

המסמכים שעמדו לפניי לפני מתן חות דעתי הם :


1) כתב תביעה וכתב הגנה עם כל המסמכים הנלווים לרבות תצהירים וחשבונות .
2) חוות דעת של מהנדס עמנואל בך מטעם התובעים .
3) כתב תביעה שכנגד וכתב תשבה לתביעה שכנגד כנ"ל עם כל המסמכים הנלוים .
4) 2 - חוות דעת למהנדס אריה צימרמן מטעם הנתבעת .
5) תוכניות לבנין שנשלחו אלי ע"י הנתבעת כולל תוכניות ממוחשבות .


א) תאור הפרוייקט וההתקשרות :

הפרוייקט נשוא תביעה זו היינו בניית בנין בטבריה ברח' טרומפלדור , גוש : 15036 חלקה: 166 המורכב משתי קומות חניה , קומה מסחרית ומעליהן בנין קומות המהווה יחידות דיור למגורים .

ב- 1.1.01 סוכם בין התובע לנתבעת שהתובע שהוא קבלן בנין במקצועו יבנה את שלד הבניין הנ"ל לפי תמורה שנקבעה בחוזה כפי שיפורט בהמשך .

במהלך הבניה ולקראת הסוף נתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות על פרשנות החוזה במיוחד על התמורה המגיעה לתובע , כאשר כל צד הציג פרשנות אחרת
לחוזה , ובנוסף התובע הציג חשבון לעבודות נוספות שלא אושר ע"י הנתבעת .


ב) פרשנות החוזה :

סעיפי חישוב התמורה שבמחלוקת לפי החוזה הם :

1}" מ"ר רצפה " לענין זה , שטח ההשלכה האופקית של התקרה שמעל , כולל
עובי קירות חוץ .

2) עבור מ"ר רצפת חניונים ללא עבודות טפסנות סך של - 27 דולר למטר רבוע.
3) עבור מ"ר רצפת חניון המחייבת עבודת טפסנות – 54 דולר למ"ר .
4) שטחים לא מקורים , כגון מרפסות מעברים – ס"ך בש"ח השווה ל- 27 דולר .
5) למען הסר ספק לא תשולם כל תמורה עבור הגג העליון של הבנין . פרט לתשלומים כאמור לעיל , לא תשולם כל תמורה שהיא .
6) בגין ביצוע קירות הבטון התומכים שבקומת החניון 6- וכן קירות הבטון התומכים שבקומת החניה 3- יתווסף תשלום בס"ך 350 ₪ לכל מטר מעוקב בטון .
7) עבור שינויים ותוספות תשולם תמורה נוספת כפי שיוסכם מראש ובכתב .
8) לכל הסכומים יתווסף מ.ע.מ. כחוק .

פרשנות הנתבעת היא שהרצפה תחושב במחיר מלא ( 54 $ ) כאשר יש בניה מעליה ומחיר מופחת ( 27$ ) כאשר אין בניה מעליה . מרפסות ומעברים ייחשבו לפי מחיר מופחת .

פרשות התובע כפי שבאה ע"י המומחה מטעמו היא שהרצפה היא ההשלכה האופקית של התקרה מעליה כולל עובי הקירות דהיינו התקרה ומה שתחתיה יחושבו במחיר מלא , מחיר רצפה ללא טפסנות תחושב במחיר מופחת , ורצפה עם טפסנות תחושב מחיר מלא . מרפסות מקורות תחושבנה לפי מחיר מלא . המומחה מטעם התובע הוסיף תוספות בגין קורות קשר ויסודות הבניין בנוסף לתמורה מחישוב המוסכם של מ"ר רצפה .

בחשבונות החלקיים של התובע הוא לא התנהג בהתאם לפרשנות של המומחה מטעמו שבאה מאוחר יותר אלא בהתאם יותר בהתאם לפרשנות של הנתבעת אך יש לזכור שמדובר בחשבונות חלקיים .

הפרשנות שלי לסעיפים הנ"ל היא כדלכמן :

1) מ"ר רצפה הוגדר כשטח ההשלכה האופקית של התקרה מעל כולל עובי הקירות , דהיינו התקרה מעל היא אשר קובעת לחישוב התמורה אשר שטחה יהיה ההיטל שלה על הרצפה מתחתיה , במלים אחרות חישוב התמורה למ"ר הוא התקרה ומה שתחתיה .
2) עבור מ"ר רצפת חניונים ללא טפסנות 27$ . מחיר התמורה בסעיף זה יכלול את קורות הקשר , החפירה ליסודות וביצוע היסודות . לא תשולם כל תמורה נוספת עבור הנ"ל , זה רוח ההסכם וזה מה שנהוג בשוק במקרים דומים .
3) כנ"ל לגבי רצפת חניון עם טפסנות שעבורה תשולם תמורה מלאה של 54$ למ"ר .
4) שטחים לא מקורים כמו מרפסות ומעברים יחושבו לפי מחיר מופחת של 27$ למ"ר . אך מרפסות מקורות אפילו אם החפיפה היא בשתי קומות תחושב לפי מחיר מלא של 54 ִ$ למ"ר .
5) לגבי הגג של הבניין : לפי הפרשנות שלי לעיל לא ייתכן שהכוונה לגג העליון של הבניין יהיה הגג של קומת המגורים העליונה במפלס 24.60+ אלא לדעתי הגג העליון של חדר המדרגות וחדר המעלית במפלס 27.57+ , וזה כנראה בטור בונוס לעבודה כולה .
6) לגבי תוספת לקירות התומכים בקומות החניון 6- ו- 3- אין מחלוקת לגבי התמורה המגיעה , ההגיון לדעתי בתוספת זו , היא שעבודות היציקה בקירות התומכים דורשת עבודה יותר מעבודות בניית בלוקים בקומה רגילה .
7) לגבי סעיף השינויים זה יובהר בהמשך .
8) אין מחלוקת לגבי ה -מ.ע.מ.


לפי הפרשנות הנ"ל תחושב התמורה המגיעה לתובע לפי השטחים שיחושבו על ידי לפי התוכניות כדלכמן :

 

 

 

תאריך : 04/09/2005

בבית משפט השלום בנצרת


בענין : טרבלסי משה
ע"י ב"כ עו"ד אייל פרח ושות' מחיפה ..........התובע


- נ ג ד –

נ. ט.א.ח יזמות ובניה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד פיניאן ואח' מטבריה .........הנתבעת

 

חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 4218/03


- לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה מטעמו בתיק הנ"ל
הנני מביא את חוות דעתי לאחר עיון בחומר התביעה וההגנה , התביעה שכנגד וכתב התשובה לכתב תביעה שכנגד לרבות חוות הדעת הנלוות לתביעה המקורית ולתביעה שכנגד , לאחר ביקור במקום שערכתי בנוכחות הצדדים וב"כם ולאחר ישיבה שערכתי במשרדי בנוכחות הצדדים ובכ"ם להבהרת הנק' שנויות במחלוקת , כאשר במהלכה כל צד הציג את גירסתו . ולהלן חוות דעתי :


- ההקדמה הקצרה -

המסמכים שעמדו לפניי לפני מתן חות דעתי הם :


1) כתב תביעה וכתב הגנה עם כל המסמכים הנלווים לרבות תצהירים וחשבונות .
2) חוות דעת של מהנדס עמנואל בך מטעם התובעים .
3) כתב תביעה שכנגד וכתב תשבה לתביעה שכנגד כנ"ל עם כל המסמכים הנלוים .
4) 2 - חוות דעת למהנדס אריה צימרמן מטעם הנתבעת .
5) תוכניות לבנין שנשלחו אלי ע"י הנתבעת כולל תוכניות ממוחשבות .


א) תאור הפרוייקט וההתקשרות :

הפרוייקט נשוא תביעה זו היינו בניית בנין בטבריה ברח' טרומפלדור , גוש : 15036 חלקה: 166 המורכב משתי קומות חניה , קומה מסחרית ומעליהן בנין קומות המהווה יחידות דיור למגורים .

ב- 1.1.01 סוכם בין התובע לנתבעת שהתובע שהוא קבלן בנין במקצועו יבנה את שלד הבניין הנ"ל לפי תמורה שנקבעה בחוזה כפי שיפורט בהמשך .

במהלך הבניה ולקראת הסוף נתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות על פרשנות החוזה במיוחד על התמורה המגיעה לתובע , כאשר כל צד הציג פרשנות אחרת
לחוזה , ובנוסף התובע הציג חשבון לעבודות נוספות שלא אושר ע"י הנתבעת .


ב) פרשנות החוזה :

סעיפי חישוב התמורה שבמחלוקת לפי החוזה הם :

1}" מ"ר רצפה " לענין זה , שטח ההשלכה האופקית של התקרה שמעל , כולל
עובי קירות חוץ .

2) עבור מ"ר רצפת חניונים ללא עבודות טפסנות סך של - 27 דולר למטר רבוע.
3) עבור מ"ר רצפת חניון המחייבת עבודת טפסנות – 54 דולר למ"ר .
4) שטחים לא מקורים , כגון מרפסות מעברים – ס"ך בש"ח השווה ל- 27 דולר .
5) למען הסר ספק לא תשולם כל תמורה עבור הגג העליון של הבנין . פרט לתשלומים כאמור לעיל , לא תשולם כל תמורה שהיא .
6) בגין ביצוע קירות הבטון התומכים שבקומת החניון 6- וכן קירות הבטון התומכים שבקומת החניה 3- יתווסף תשלום בס"ך 350 ₪ לכל מטר מעוקב בטון .
7) עבור שינויים ותוספות תשולם תמורה נוספת כפי שיוסכם מראש ובכתב .
8) לכל הסכומים יתווסף מ.ע.מ. כחוק .

פרשנות הנתבעת היא שהרצפה תחושב במחיר מלא ( 54 $ ) כאשר יש בניה מעליה ומחיר מופחת ( 27$ ) כאשר אין בניה מעליה . מרפסות ומעברים ייחשבו לפי מחיר מופחת .

פרשות התובע כפי שבאה ע"י המומחה מטעמו היא שהרצפה היא ההשלכה האופקית של התקרה מעליה כולל עובי הקירות דהיינו התקרה ומה שתחתיה יחושבו במחיר מלא , מחיר רצפה ללא טפסנות תחושב במחיר מופחת , ורצפה עם טפסנות תחושב מחיר מלא . מרפסות מקורות תחושבנה לפי מחיר מלא . המומחה מטעם התובע הוסיף תוספות בגין קורות קשר ויסודות הבניין בנוסף לתמורה מחישוב המוסכם של מ"ר רצפה .

בחשבונות החלקיים של התובע הוא לא התנהג בהתאם לפרשנות של המומחה מטעמו שבאה מאוחר יותר אלא בהתאם יותר בהתאם לפרשנות של הנתבעת אך יש לזכור שמדובר בחשבונות חלקיים .

הפרשנות שלי לסעיפים הנ"ל היא כדלכמן :

1) מ"ר רצפה הוגדר כשטח ההשלכה האופקית של התקרה מעל כולל עובי הקירות , דהיינו התקרה מעל היא אשר קובעת לחישוב התמורה אשר שטחה יהיה ההיטל שלה על הרצפה מתחתיה , במלים אחרות חישוב התמורה למ"ר הוא התקרה ומה שתחתיה .
2) עבור מ"ר רצפת חניונים ללא טפסנות 27$ . מחיר התמורה בסעיף זה יכלול את קורות הקשר , החפירה ליסודות וביצוע היסודות . לא תשולם כל תמורה נוספת עבור הנ"ל , זה רוח ההסכם וזה מה שנהוג בשוק במקרים דומים .
3) כנ"ל לגבי רצפת חניון עם טפסנות שעבורה תשולם תמורה מלאה של 54$ למ"ר .
4) שטחים לא מקורים כמו מרפסות ומעברים יחושבו לפי מחיר מופחת של 27$ למ"ר . אך מרפסות מקורות אפילו אם החפיפה היא בשתי קומות תחושב לפי מחיר מלא של 54 ִ$ למ"ר .
5) לגבי הגג של הבניין : לפי הפרשנות שלי לעיל לא ייתכן שהכוונה לגג העליון של הבניין יהיה הגג של קומת המגורים העליונה במפלס 24.60+ אלא לדעתי הגג העליון של חדר המדרגות וחדר המעלית במפלס 27.57+ , וזה כנראה בטור בונוס לעבודה כולה .
6) לגבי תוספת לקירות התומכים בקומות החניון 6- ו- 3- אין מחלוקת לגבי התמורה המגיעה , ההגיון לדעתי בתוספת זו , היא שעבודות היציקה בקירות התומכים דורשת עבודה יותר מעבודות בניית בלוקים בקומה רגילה .
7) לגבי סעיף השינויים זה יובהר בהמשך .
8) אין מחלוקת לגבי ה -מ.ע.מ.


לפי הפרשנות הנ"ל תחושב התמורה המגיעה לתובע לפי השטחים שיחושבו על ידי לפי התוכניות כדלכמן :