תאריך : 1/2/09

 

בבית משפט השלום צפת
בפני כב' השופט סאאב דבור


בעניין : סימון אפריים – צפת
ע"י ב"כ עו"ד שאול הלוי ........................................... התובע
- נגד -
ציון ישעיהו בוסקילה – צפת..................................... הנתבע


חוות דעת מטעם בית המשפט בת.א. 1224/06

לפי המינוי שקיבלתי מכב' בית המשפט להיות מומחה מטעמו בתיק הנ"ל הנני מביא את חוות דעתי כדלקמן:

המסמכים ומקורות המידע שעמדו לפניי לפני מתן חוות דעתי הם:

1) ביקור במקום שנערך ביום 30/11/08 בנוכחות כב' השופט דבור, הצדדים, עו"ד שאול הלוי ב"כ התובע ואנוכי.
2) תכנית מדידה הערוכה ע"י המודד חדד שארלי מטעם התובע.
3) תוכנית גוש 13056 הקטע הרלבנטי כמו כן הקטע הרלבנטי מתכנית גוש ישנה מזמן המנדט הבריטי לגוש 13056 הנ"ל אשר סופקו לי ע"י הנתבע.
4) בדיקת הגוש והחלקות הרלבנטיים הרשומים באינטרנט באתר www.govmap.gov.il .
5) נוסחי טאבו לחלקות: 75 , 77 אשר סופקו לי על ידי הנתבע.

הצהרה:
אני הח"מ אינג' סוהיל מ. סאבא מנצרת ת.ז: 20240685 בעל רשיון מס' 9804 נותן בזה את חוות דעתי במקום עדות בשבועה בבית המשפט והנני להצהיר שידוע לי היטב עניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר ודין חוות דעתי כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית המשפט .

ולהלן פרטי השכלתי :
- בוגר הפקולטה להנדסה מטעם הטכניון בחיפה – 1970 .
- מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית מטעם הטכניון חיפה – 1979 .
- בשלבים מתקדמים לתואר דוקטור למדעים בהנדסה אזרחית .
- בוגר קורס למומחים ובוררים במכון הישראלי לחוות דעת מומחים.
- בוגר קורס גישור במוסד נאמן בטכניון חיפה.
ולהלן ניסיוני בעבודה :
משנת 1970 עד 1973 עבודה במשרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל .
משנת 1973 ועד היום מנהל משרד פרטי לתכנון ופיקוח על מבנים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי ומוסדות דתיים, בתחום קונסטרוקציה ואדריכלות.
משנת 1990 עוסק גם בייעוץ לביסוס מבנים.
מאז שנת 1980 מוניתי מטעם בתי המשפט כבורר וכמומחה מטעמם במספר רב של תיקים בהם פסקתי או חוויתי את דעתי, כמו כן בתחום הגישור הצלחתי לגשר במס' רב של תיקים שהועברו אלי מבתי המשפט.

א) התוכניות :
תוכניות הגוש שסופקו לי על ידי הנתבע ותוכנית המדידה של המודד שארלי חדד מטעם התובע תואמות אחת את השנייה ,אימתי אותם בשטח ולכן הסתמכתי עליהן בחוות דעתי בהמשך.
תוכנית הגוש הישן מזמן המנדט שסופקה לי ע"י הנתבע אינה רלבנטית כיוון שבא אחריה הסדר המקרקעין ופורסם גוש חדש המבוסס על המצב בשטח והזכויות במגרשים .
יצוין כי מס' החלקות שונה בין הגוש הישן והחדש.

ב) תיאור המקום:
הבניינים והחלקות נשוא התביעה וחוות דעתי זו הינם בעיר העתיקה בצפת שהכניסה אליהם מרח' אלשיך . גוש : 13056 , חלקות: 72, 75, 77.
חלקה 75 : החלקה הנ"ל בחלקה שייכת להקדש העדה הספרדית בצפת והנתבע הוא אשר יש לו זכות או עושה שימוש בה. החלקה משמשת כחצר עם מחסן בתוכה ומדרגות העולות לקומה שניה בחלקה 72 ולגג בית הכנסת בחלקה 77.
חלקה 77: החלקה הנ"ל שייכת במלואה להקדש העדה הספרדית בצפת, והנתבע הוא אשר יש לו זכות או עושה שימוש בה. הבניין בתוכה הוא בניין חד קומתי המשמש בית כנסת.
חלקה 72 : החלקה הנ"ל כולה או בחלקה ששייכת לתובע, או בחזקתו או בעל זכות בה, המשמשת למגורים ולאחסון.
הצד המערבי לחלקה זו מורכב ממעבר המשרת את חלקה 72 בעצמה ומוביל לחלקות 75 (החצר) ו- 77 (בית הכנסת) אשר שייכות בחלקם או במלואם או/ו בעל זכות שימוש בהן לנתבע.
בקומת הקרקע בחלקה 72 קיים מחסן שהיה נטוש בזמן הביקור, אך יש לו גישה מחלקה 77 (בית הכנסת) ומחלקה 75 (החצר).
הקומה השניה לחלקה 72 מורכבת מבית מגורים השייך לתובע ומעבר הפונה לחלקה 75 (החצר). המעבר הנ"ל מוביל גם לגג בית הכנסת חלקה 77.
הגישה לקומה העליונה בחלקה 72 והמעבר ממנה לגג בית הכנסת חלקה 77 הם דרך המעבר בקומת קרקע בחלקה 72 והמדרגות בחלקה 75.

ג) המחלוקת:
המחלוקת היא האם הנתבע עושה שימוש בחלקה 72 השייכת לתובע אם זה בתור מעבר לחלקות 77 ו- 75 או בשימוש במחסן שבקומת הקרקע בחלקה 72.

ד) מסקנות:
כפי שציינתי חלקה 72 השייכת לתובע קיים מעבר אשר משרת אותה חלקה 72 ומשמש מעבר לחלקות 75 (החצר והמחסן והמדרגות) ולחלקה 77 (בית הכנסת) ששתיהן בשימוש חלקי או מלא של הנתבע .
היום אין דרך גישה אחרת לחלקות הנ"ל מלבד המעבר הנ"ל בחלקה 72.
לפי תוכניות הגוש ותוכניות המדידה מטעם התובע, המחסן בקומת הקרקע 72 שייך לחלקה 72 ששייכת לתובע או / ו בעל זכות בה . בזמן הביקור המחסן היה נטוש .
הגישה למעבר בקומה השנייה בחלקה 72 הפונה לחצר (חלקה 75) ולבית התובע בחלקה 72 הם דרך המעבר שבקומת קרקע בחלקה 72 והמדרגות בחלקה 75.
דרך המדרגות הנ"ל בחלקה 75 ודרך המעבר הנ"ל בחלקה 72 בקומה השנייה קיימת גישה גם לגג בית הכנסת חלקה 77.

ה) סיכום:
1- המעבר בחלקה 72 השייך לתובע מרח' אלשיך משרת גם חלקות 75 ו- 77 שהם בשימוש חלקי או מלא של הנתבע והיום הוא המעבר היחידי אליהם .
2- המחסן בקומת קרקע בחלקה 72 שייך לתובע (בזמן הביקור היה נטוש) למרות שקיימת אליו גישה מבית הכנסת חלקה 77 ומהחצר חלקה 75 .
3- הגישה לקומה העליונה בחלקה 72 והמעבר ממנה לגג בית הכנסת בחלקה 77 הם דרך המעבר בקומת קרקע בחלקה 72 מרח' אלשיך והמדרגות בחלקה 75 .


בכבוד רב,
אינג' סוהיל סאבא

העתק: קטע מתכנית המדידה
קטע מתכנית הגוש : 13056 לקטע הרלבנטי